Navigation Links
Gegevens uit wereldwijde atriumfibrillatieregister tonen aan dat antistollingsmiddelen niet optimaal worden gebruikt ter preventie van beroerte
Date:9/2/2014

BARCELONA, Spanje, September 2, 2014 /PRNewswire/ --

-- Presentaties over het GARFIELD AF Registry bij het ESC CONGRESS 2014 geven inzicht in behandeling en uitkomsten bij patiënten met risico op beroerte in de dagelijkse klinische praktijk --  

Gegevens van bijna 12.500 patiënten ingeschreven in de Global Anticoagulant Registry in de FIELD-Atrial Fibrillation (GARFIELD-AF), een innovatief, onafhankelijk initiatief op het gebied van academisch onderzoek, hebben geïllustreerd dat beroertepreventiestrategieën voor patiënten met atriumfibrilleren (AF) suboptimaal blijven, ondanks de overgang naar een nieuw tijdperk van antistollingsbehandeling met niet-vitamine K antagonist oraal antistollingsmiddel (NOAC). Deze bevindingen, die deze week werden gepresenteerd op het ESC Congress 2014, tonen aan dat de behandelingspatronen in de dagelijkse klinische praktijk niet consistent zijn met op bewijs gebaseerde richtlijnen en dat onjuist gebruik en te weinig gebruik van antistollingsmiddelen is geassocieerd met slechte uitkomsten voor patiënten.

GARFIELD-AF wordt geleid door een internationale stuurgroep onder auspiciën van het Thrombosis Research Institute (TRI), London, UK. Het is een observatieonderzoek dat is ontworpen om uitleg te geven over de zich ontwikkelende behandelingen van AD en de uitkomsten voor patiënten, artsen en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg. De meeste bestaande gegevens over AF zijn afkomstig uit gecontroleerde klinische onderzoeken, terwijl de belasting voor patiënten en populaties in de dagelijkse klinische praktijk minder goed worden begrepen. Tot 2% van de populatie heeft AF,[1] een vaak voorkomende hartritmestoornis die kan leiden tot levensbedreigende complicaties zoals beroerte. Ondanks de beschikbaarheid van zeer effectieve preventieve behandelingen blijft AF-gerelateerde beroerte een belangrijke en toenemende klinische en maatschappelijke belasting.

"De meest recente gegevens uit GARFIELD-AF illustreren de introductie van innovatieve behandelingen om de manier te veranderen waarop SF-patiënten werden behandeld om beroerte te voorkomen," aldus professor Lord Ajay Kakkar, hoogleraar in de chirurgie aan het University College London en directeur van het TRI. "Uit eerder onderzoek is gebleken dat de uitkomsten voor deze patiënten kunnen worden verbeterd als behandeling met antistollingsmiddelen op de juiste manier wordt toegepast. Observaties van de dagelijkse klinische praktijk in GARFIELD-AF suggereren echter dat er nog belangrijk werk moet worden gedaan om de implementatie te verzekeren van op bewijs gebaseerde best practice, inhoudende de selectie van geschikte patiënten voor antistolling als de optimale behandeling van die patiënten."

De voorlopige behandelingsgegevens voor 31.666 GARFIELD-AF patiënten ingeschreven in 34 landen gedurende de eerste drie van vijf geplande cohorten werden gepresenteerd bij een ESC Congress 2014 satellietsymposium.[2] Sinds de start van GARFIELD-AF in 2009, heeft de goedkeuring van de regelgevende instanties voor NOACs, bestaande uit factor Xa-remmers (rivaroxaban, apixaban) en een directe trombineremmer (dabigatran), de voorschrijfpatronen veranderd door een alternatief te bieden voor vitamine K-antagonisten (VKA), de vastgestelde standaard van zorg. De proportie AF-patiënten die een NOAC krijgen, is gestegen van 3,1% tijdens cohort 1 (december 2009-oktober 2011) tot 26,4% tijdens cohort 3 (juni 2013-juni 2014). Echter, de proportie patiënten die een antistollingsmiddel kregen steeg slechts van 60,6% tot 67,5% in dezelfde periode, omdat minder patiënten een VKA kregen (57,5% tot 41,1%).

De 12.448 prospectieve patiënten met minimaal één jaar follow-upgegevens na de diagnose AF ten tijde van de analyse werden opgenomen in de drie posters gepresenteerd bij het ESC Congress 2014.

Slechts 25% van de patiënten behandeld met VKA bereikte adequate antistollingscontrole[3]  

 • De ESC-richtlijnen suggereren dat patiënten als goed onder controle kunnen worden beschouwd op VKA-behandeling als ze minimaal 70% van hun tijd binnen het therapeutisch bereik zijn, d.w.z. met een internationale genormaliseerde ratio (INR) van 2,0-3,0.[4]
 • De eis voor patiënten op VKA om routinemonitoring en dosisaanpassing te ondergaan en de moeite die het kost om het optimaal antistollingseffect te bereiken zijn een belangrijke overweging bij de keuze tussen antistollingsmiddelenbehandelingen. NOACs worden gegeven in vaste doses en hebben een voorspelbaar antistollingseffect zonder dat monitoring nodig is.
 • Van de 5.107 GARFIELD-AF-patiënten behandeld met VKA voor wie INR-registraties beschikbaar zijn, voldeed slechts 25% (n=1.301) aan de 70%-norm voor VKA-controle (waarin de INR-controle werd gemeten als frequentie in bereik (frequency in range, FIR).
 • Patiënten bij wie de VKA-controle suboptimaal was hadden significant meer kans op een beroerte, een ernstig bloedingsvoorval en zelfs overlijden.

2 op de 5 laagrisicopatiënten krijgt, tegen de aanbevelingen in de richtlijn in, behandeling met antistolling[5]  

 • AF-patiënten met een CHA2DS2-VASc-risicoscore[6] 0 lopen volgens de ESC richtlijnen een laag risico op een beroerte en zijn geen kandidaten voor antistollingsbehandeling met hetzij een VKA, hetzij een NOAC.[4]
 • Van de 440 GARFIELD-AF patiënten met een CHA2DS2-VASc score 0 kreeg 40% een antistollingsmiddel (32,4% kreeg een VKA en 7,6% kreeg een NOAC).
 • De gegevens bevestigden ook dat deze laagrisicopatiënten vaak minder slechte klinische uitkomsten hadden, waaronder een aanzienlijk lager risico op overlijden door elke oorzaak, vergeleken met patiënten met CHA2DS2-VASc ≥ 1. Dit ondersteunde de aanbeveling in de richtlijn tegen de behandeling van laagrisicopatiënten met antistollingsbehandeling.

Het is waarschijnlijker dat oudere patiënten antistollingsbehandeling krijgen[7]  

 • Bij de GARFIELD-AF-patiënten werd stijgende leeftijd geassocieerd met frequenter gebruik van orale antistollingsmiddelen, een grotere incidentie van comorbiditeiten en een hoger risico op beroerte/systemisch embolisme, overlijden en ernstige bloedingen.
 • Bij patiënten van 65 jaar of ouder was cardiovasculair overlijden niet de primaire oorzaak van mortaliteit.

Over GARFIELD-AF  

De GARFIELD-AF Registry is een onafhankelijk initiatief op het gebied van academisch onderzoek. Het register is een observatie-, multicenter, internationaal prospectief onderzoek van patiënten met recent gediagnosticeerd AF. Het zal prospectief 500.000 patiënten volgen uit minimaal 1.000 centra in 35 landen in Noord- en Zuid-Amerika, Oost- en West-Europa, Azië, Afrika en Australië.

Het huidige inzicht in AF is gebaseerd op gegevens verzameld in gecontroleerde klinische onderzoeken. Terwijl het essentieel is voor de beoordeling van de werkzaamheid en veiligheid van nieuwe behandelingen, zijn deze onderzoeken niet representatief voor de dagelijkse klinische praktijk en daardoor blijft de onzekerheid bestaan over de belasting in het dagelijks leven en over het onder controle houden van deze ziekte. Het doel van GARFIELD-AF is om inzichten te verschaffen in de impact van antistollingsbehandeling op trombo-embolische en bloedingscomplicaties die worden gezien in deze patiëntenpopulatie. Het zal een beter inzicht geven in de potentiële mogelijkheden voor het verbeteren van de zorg en de klinische uitkomsten onder een representatieve en diverse groep patiënten en onder verschillende populaties. Dit zou artsen en gezondheidszorgsystemen moeten helpen om op de juiste wijze te vernieuwen, om te zorgen voor de beste uitkomsten voor patiënten en populaties.

Het register startte in december 2009. Vier cruciale ontwerpkenmerken van het GARFIELD-AF-protocol verzekeren een uitgebreide en representatieve beschrijving van AF:

 • Vijf opvolgende cohorten van prospectieve, recent gediagnosticeerde patiënten, ter vergemakkelijking van vergelijkingen van afzonderlijke tijdperioden en beschrijving van de ontwikkeling van behandelingen en uitkomsten.
 • Onderzoekerscentra die willekeurig worden geselecteerd binnen nauwgezet toegewezen nationale AF-zorgsettingverdelingen, wat verzekert dat de ingeschreven patiëntenpopulatie representatief is.
 • Inschrijving van achtereenvolgende in aanmerking komende patiënten ongeacht de behandeling, om mogelijke selectiebias te voorkomen.
 • Follow-upgegevens verkregen gedurende minimaal 2 en maximaal 8 jaar na de diagnose, met als doel het ontwikkelen van een uitgebreide database van behandelingsbeslissingen en -uitkomsten in de dagelijkse klinische praktijk.

  De geïncludeerde patiënten zijn gediagnosticeerd met niet-valvulaire AF binnen de voorafgaande 6 weken en hebben minimaal één aanvullende risicofactor voor beroerte en zijn als zodanig potentiële kandidaten voor antistollingsbehandeling ter preventie van bloedstolsels die leiden tot beroerte. Het wordt aan het klinisch oordeel van de onderzoeker overgelaten om de risicofactor(en) van een patiënt voor beroerte te bepalen; deze factoren zijn niet beperkt tot die die zijn opgenomen in vastgestelde risicoscores. De patiënten worden geïncludeerd ongeacht of zij antistollingsbehandeling ondergaan, dus kunnen huidige en toekomstige behandelingsstrategieën en falen van behandeling op de juiste wijze worden begrepen in relatie tot het individuele risicoprofiel van de patiënten.

De GARFIELD-AF-Registry wordt gefinancierd door een onbeperkte onderzoeksbeurs van Bayer Pharma AG.

De belasting van AF  

Tot 2% van de wereldbevolking heeft AF.[1] Rond de 6 miljoen mensen in Europa[8], 3-5 miljoen mensen in de Verenigde Staten[9],[10] en tot 8 miljoen mensen in China hebben AF.[11],[12] Geschat wordt dat de prevalentie van AF door het ouder worden van de bevolking in 2050 minimaal zal zijn verdubbeld. AF leidt tot een vijfvoudige stijging van het risico op beroerte en één op de vijf van alle beroertes wordt toegeschreven aan deze aritmie. Ischemische beroerte in associatie met AF is vaak fataal en die patiënten die overleven zijn daarna vaker en ernstiger gehandicapt en hebben een hoger risico op het opnieuw optreden van een beroerte dan patiënten bij wie hun beroerte een andere oorzaak heeft. Daardoor wordt het risico op overlijden als gevolg van een AF-gerelateerde beroerte verdubbeld en zijn de zorgkosten met 50% verhoogd.[13]

AF treedt op wanneer delen van de atria ongecoördineerde elektrische signalen afgeven die veroorzaken dat de kamers te snel en onregelmatig pompen, waardoor het bloed niet geheel kan worden uitgepompt.[14] Als gevolg daarvan kan bloed poolen, stollen en kan trombose optreden, wat zowel in de ontwikkelde als in de ontwikkelingslanden doodsoorzaak nummer 1 is. Als een bloedstolsel het linkeratrium verlaat, kan dit mogelijk vast komen te zitten in een arterie in andere delen van het lichaam, met name in de hersenen. Een bloedstolsel in een arterie in de hersenen leidt tot een beroerte. Tweeënnegentig procent van de fatale beroertes wordt veroorzaakt door trombose.[15] Mensen met AF lopen ook een hoog risico op hartfalen, chronische vermoeidheid en andere hartritmeproblemen.[16] Beroerte is een belangrijke oorzaak van overlijden en langdurige invaliditeit wereldwijd - elk jaar overlijden 6,7 miljoen patiënten[17] en 5 miljoen van hen zijn permanent gehandicapt.[18]

Over de TRI  

De TRI is een charitatieve stichting en instituut voor multidisciplinair onderzoek waar men zich wijdt aan de bestudering van trombose en gerelateerde aandoeningen. De missie van TRI is het bieden van excellentie op het gebied van tromboseonderzoek en voorlichting over trombose, met als doel het ontwikkelen van nieuwe strategieën om trombose te voorkomen en te behandelen en daarbij de kwaliteit van de zorg te verbeteren, klinische uitkomsten op een hoger plan te brengen en de gezondheidszorgkosten te verlagen. De TRI is lid van het University College London Partners Academic Health Science System.

Bezoek voor meer informatie http://www.tri-london.ac.uk/garfield.

 

1. Davis RC, Hobbs FD, Kenkre JE, et al. Prevalence of atrial fibrillation in the general population and in high-risk groups: the ECHOES study. Europace 2012; 14(11):1553-9. 8/22/14. Available at: http://europace.oxfordjournals.org/content/14/11/1553.long

2. Kakkar AJ (2014, August). Introduction and status update of GARFIELD-AF. In AJ Kakkar and J-P Bassand (Co-chairs), Anticoagulation and AF: emerging insights. Symposium conducted at the ESC Congress 2014, Barcelona, Spain.

3. Haas S, Goto S, Fitzmaurice D, et al. International normalized ratio control and 1-year outcomes in patients with newly diagnosed atrial fibrillation: the GARFIELD-AF Registry. Poster session presented at the ESC Congress 2014, Barcelona, Spain.

4. Camm AJ, Lip GY, De Caterina R, et al; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG). 2012 focused update of the ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation: an update of the 2010 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation. Developed with the special contribution of the European Heart Rhythm Association. Eur Heart J 2012; 33(21):2719-47. 8/22/14. Available at: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/33/21/2719.full

5. Bassand JP, Goldhaber SZ, Camm J, et al. 'Truly low-risk' patients with newly diagnosed non-valvular atrial fibrillation at risk of stroke: 1-year outcomes from the GARFIELD-AF Registry. Poster session presented at the ESC Congress 2014, Barcelona, Spain.

6. Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, et al. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Chest 2010; 137:263-72. 8/22/14. Available at: http://journal.publications.chestnet.org/article.aspx?articleid=1086288

7. Bassand JP, Fitzmaurice D, Camm J, et al. Is cardiovascular death a primary driver of mortality in higher age groups of patients with non-valvular atrial fibrillation? Results from the GARFIELD-AF Registry. Poster session presented at the ESC Congress 2014, Barcelona, Spain.

8. The Lancet Neurology. Stroke prevention: getting to the heart of the matter. Lancet Neurol 2010; 9(2):129. 8/22/14. Available at: http://www.atrialfibrillation.org.uk/files/file/Articles_Medical/Lancet%20Neurology-%20getting%20to%20the%20heart%20of%20the%20matter.pdf

9. Naccarelli GV, Varker H, Lin J, et al. Increasing prevalence of atrial fibrillation and flutter in the United States. Am J Cardiol 2009; 104(11):1534-9.

10. Colilla S, Crow A, Petkun W, et al. Estimates of current and future incidence and prevalence of atrial fibrillation in the U.S. adult population. Am J Cardiol 2013; 112(8):1142-7. 8/22/14. Available at: http://www.ajconline.org/article/S0002-9149(13)01288-5/fulltext

11. Zhou Z, Hu D. An epidemiological study on the prevalence of atrial fibrillation in the Chinese population of mainland China. J Epidermiol 2008; 18(5):209-16. 8/22/14. Available at: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jea/18/5/18_JE2008021/_pdf

12. Hu D, Sun Y. Epidemiology, risk factors for stroke, and management of atrial fibrillation in China. JACC 2008; 52(10):865-8. 8/22/14. Available at: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0735109708021141

13. European Heart Rhythm Association; European Association for Cardio-Thoracic Surgery, Camm AJ, Kirchhof P, Lip GY, et al. Guidelines for the management of atrial fibrillation: the Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). 8/22/14. Eur Heart J 2010; 31(19):2369-429. 8/22/14. Available at: http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2010/09/25/eurheartj.ehq278.full

14. National Heart, Lung, and Blood Institute. What is Atrial Fibrillation? 8/22/14. Available at: http://www.nhlbi.nih.gov/health/dci/Diseases/af/af_what.html

15. Thrombosis Research Institute. About Thrombosis. 8/22/14. Available at: http://www.tri-london.ac.uk/about-us

16. American Heart Association. Why Atrial Fibrillation (AF or AFib) Matters. 8/22/14. Available at: http://www.heart.org/HEARTORG/Conditions/Arrhythmia/AboutArrhythmia/Why-Atrial-Fibrillation-AF-or-AFib-Matters_UCM_423776_Article.jsp

17. World Health Organization. The top 10 causes of death. Fact sheet N°310. Updated May 2014. 8/22/14. Available at: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs310/en/

18. World Heart Federation. The global burden of stroke. 8/22/14. Available at: http://www.world-heart-federation.org/cardiovascular-health/stroke/

 

Media Contact
Emily Chu
echu@tri-london.ac.uk
+44(0)207-351-8300 ext. 3383'/>"/>
SOURCE GARFIELD-AF
Copyright©2014 PR Newswire.
All rights reserved


Related medicine technology :

1. Gegevens over één jaar van wereldwijd register voor atriumfibrillatie (AF) tonen dat antitrombosemiddelen niet optimaal worden gebruikt ter voorkoming van beroertes
2. Grootschalige wereldwijde registratie voor onderzoek naar behandelingspatronen en ziektelast onder patiënten met veneuze trombo-embolie (VTE)
3. Neue Studie kommt zu dem Schluss, dass manche Patienten mit Refluxkrankheit von Stretta eher profitieren als von chronischer Behandlung mit Protonenpumpenhemmern oder Antireflux-Operation
4. Behandeling en preventie vaginale infecties met cranberrytablet bewezen
Post Your Comments:
*Name:
*Comment:
*Email:
(Date:10/12/2017)...   Divoti USA will engrave and process ... of the latest FDA requirements, which stipulates new criteria regarding medical ... need of Medical ID jewelry such as Medical ID Bracelets, can ... in terms of the new FDA requirements . ... Divoti offers this dark mark fiber laser ...
(Date:10/11/2017)... 2017  True Health, a leader in integrated ... during National Breast Cancer Awareness month to educate ... Research recently published ... more than 10 million American women are at ... or BRCA2 and have not had testing. These mutations ...
(Date:10/7/2017)... 2017   Provista, a proven leader in ... in purchasing power, today announced a new resource area ... Newsroom is the online home for case studies, ... bios, news releases, slideshows and events. ... of resources at their fingertips, viewers can also watch ...
Breaking Medicine Technology:
(Date:10/13/2017)... ... October 13, 2017 , ... Apple Rehab Shelton ... staged a mock evacuation of the facility as part of a disaster drill on ... Echo Hose EMS and Shelton City Emergency Manager, as well as the Connecticut ...
(Date:10/13/2017)... ... October 13, 2017 , ... The Visiting Nurse Association (VNA) of Somerset ... of specialty vendors and unique items from across the nation, this holiday-themed event will ... services offered by the VNA. The boutique will be open Saturday, November 4 ...
(Date:10/13/2017)... ... October 13, 2017 , ... Global Healthcare Management’s 4th Annual Kids Fun Run ... This free event, sponsored by Global Healthcare Management’s CEO, Jon Letko, is aimed ... geared towards children of all ages; it is a non-competitive, non-timed event, which is ...
(Date:10/13/2017)... ... October 13, 2017 , ... Talented host, actor Rob Lowe, ... in a new episode of "Success Files," which is an award-winning educational program ... investigates each subject in-depth with passion and integrity. , Sciatica occurs when the ...
(Date:10/13/2017)... ... October 13, 2017 , ... “The Journey: From the Mountains to the ... save lost souls in the Philippines. “The Journey: From the Mountains to the Mission ... of the Bible. She has taught all ages and currently teaches a class of ...
Breaking Medicine News(10 mins):